Menu Główne

  Strona główna
  Zespół redakcyjny
  Rada Naukowa
  Lista recenzentów 
  Instrukcje dla
  autorów
 
  Numery archiwalne
  Prenumerata
  Zakup numerów
  archiwalnych
  Wyszukiwarka 
  Kontakt

 
Aktualny numer
Medycyna Środowiskowa
 
Licznik odwiedzin
 
Wydawcy czasopisma


 

Numer ISSN
1505-7054
e-ISSN 2084-6312
 

 
Przygotowanie wersji elektronicznych (digitalizacja) 4 numerów czasopisma, w tym pozyskanie numerów DOI, w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu w sieci Internet - tytuł zadania: Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma w sieci Internet w ramach umowy 835/P-DUN/2018 finansowanej ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw

Kwartalnik „Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine” jest organem Instytutu  Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej.
Czasopismo zostało powołane w celu rozpowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie medycyny środowiskowej i szerzenia postępu wiedzy w tej dziedzinie;  podnoszenia poziomu fachowego osób aktywnych zawodowo w szeroko rozumianej dziedzinie zdrowia środowiskowego; konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego, poprzez udostępnienie informacji ułatwiających kontakt, interdyscyplinarną współpracę, wymianę myśli i doświadczeń.

Zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku pismo zostało ocenione na poziomie 8 pkt. W zestawieniu „Index Copernicus Journals Master List“ za rok 2014, „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” otrzymała 6,35 pkt.

Czasopismo ukazuje się regularnie od 1998 roku. Jego wydawcą jest Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej.

Czasopismo stosuje zasadę "ahead of print". 

Polityka Open Access:
To czasopismo zapewnia wolny dostęp do prezentowanych w nim treści, w celu swobodnego upowszechniania wyników badań naukowych.

Polityka praw autorskich

Prace w tym czasopiśmie są udostępniane na podstawie Licencji CC BY 3.0 PL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

ZMIANY W REGULAMINIE

Od 01 maja 2017 r. autorzy zainteresowani publikacją artykułu naukowego w Medycynie Środowiskowej – Environmental Medicine, partycypują w kosztach opracowania i wydania czasopisma. Koszt ten wynosi 200,00 zł i obowiązuje od momentu przyjęcia publikacji do druku.
 
Opłaty należy dokonać na konto IMPiZŚ Alior Bank S.A. o. Chorzów

27 2490 0005 0000 4530 4311 3186

Zwolnieni z opłaty są:
- pracownicy IMPiZŚ, będący pierwszymi autorami i podający jako pierwszą afiliację IMPiZŚ;
- członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej będący pierwszymi autorami.


  


Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu.
Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.
Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Kontakt
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 535
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

 
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine: 2018 Vol. 21/4
 
Numer2018 Vol. 21/4                               
ISSN1505-7054                                
eISSN 2084-6312                             
Punktacja czasopisma MNiSW8,0
Punktacja czasopisma ICV72,16
Nakład60 szt
Ilość stron                    77
Miesiąc  październik - grudzień
  
  
 

>> Artykuły << | 52023 | 0 | Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

 :: Copyright © 2011 Medycyna Środowiskowa ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.