Menu Główne

  Strona główna
  Zespół redakcyjny
  Rada Naukowa
  Lista recenzentów 
  Instrukcje dla
  autorów
 
  Numery archiwalne
  Prenumerata
  Zakup numerów
  archiwalnych
  Wyszukiwarka 
  Kontakt

 
Aktualny numer
Medycyna Środowiskowa
 
Licznik odwiedzin
 
Wydawcy czasopisma


 

Numer ISSN
1505-7054
e-ISSN 2084-6312
 

 
Prace powinny mieć następujący układ

1. Strona tytułowa zawierająca:

 • Tytuł pracy w j. polskim i angielskim;
 • Pełne imiona i nazwiska autorów;
 • pełną afiliację Autorów, tj.: nazwy jednostek organizacyjnych, które autorzy reprezentują oraz instytucji, w której te jednostki organizacyjne funkcjonują;
 • tytuły naukowe, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej, a także dyrektora instytucji;
 • kontrybucje, a więc opis wkładu autorów w powstawanie pracy;
 • adres do korespondencji (zwykle adres pierwszego Autora), z podaniem numeru telefonu,i adresu poczty elektronicznej (e-mail);
 • źródło finansowania badań, na podstawie, których powstał artykuł (wymóg tylko dla artykułów prezentujących własne wyniki badań);
 • przy długich tytułach artykułów prosimy także o podanie skróconego tytułu (maks. 50 znaków
  ze spacjami).

2. Streszczenie w języku polskim i angielskim

 • (do 200-250 słów) należy przekazać z podaniem imion i nazwisk Autorów, tytułem pracy;
 • zamieszczenie pod tekstem słów kluczowych (3-5 terminów indeksujących lub słów kluczowych
  w języku polskim i angielskim, opisujących przedmiot pracy, wg Medical Subject Headings - MeSH). 
 • W przypadku prac oryginalnych w streszczeniu należy zwięźle opisać cele, metody, wyniki i wnioski, zgodnie z treścią główną artykułu.

3. Tekst w pracach oryginalnych powinien być podzielony na następujące sekcje:

 • Wstęp - musi być zwięzły, prezentować problem na tle aktualnego stanu wiedzy; powinien zawierać cel pracy (hipotezy, pytania badawcze);
 • Materiał i metody – należy przedstawić wszystkie, istotne elementy protokołu badawczego ianalizy danych. Zalecane jest stosowanie jednostek SI. Skróty terminologii specjalistycznejnależy podawać po raz pierwszy obok pełnej nazwy w nawiasie, a następnie w tekścieposługiwać się skrótem;
 • Wyniki badań – sekcja musi zawierać informacje umożliwiające czytelnikowi samodzielne (niezależne od treści sekcji „Dyskusja”) śledzenie toku badania i weryfikację wniosków sformułowanych przez Autorów. Tabele należy oznaczyć cyframi rzymskimi (Tab. I, II, III...) i zwięźle zatytułować. Tytuł tabeli (obligatoryjnie w języku polskim i angielskim) powinien być umieszczony bezpośrednio nad tabelą. O ile to konieczne, pod tabelą należy umieścić objaśnienia umożliwiające jednoznaczne interpretowanie jej treści i wyjaśniające stosowane skróty. Zamieszczone w tekście odnośniki do tabel powinny zawierać cyfry rzymskie (Tab. I, II, III...), odnośniki do rycin powinny zawierać cyfry arabskie (Ryc. 1, 2, 3...). Ryciny (w formacie jpg lub tif), tylko czarno-białe, powinny być wykonane techniką komputerową lub odbite na błyszczącym papierze fotograficznym, oznaczone pod spodem ryciny numerem (cyfry arabskie: Ryc. 1, 2, 3...) i nazwą ryciny (obligatoryjnie w języku polskim i angielskim). Tabele i ryciny powinny być czytelne i zawierać dane umożliwiające pełną interpretację zamieszczonych wyników (tytuł wyjaśniający treść, legenda z objaśnieniami stosowanych skrótów, oznaczenie wyników testów statystycznych). Ryciny nie mogą powielać informacji zawartych
  w tabelach.
 • Dyskusja - powinna zawierać krytyczne omówienie wyników w odniesieniu do sformułowanego celu badania. Należy unikać powtarzania wyników badań i dążyć do wskazania najważniejszych różnic, zależności, trendów, itp. umożliwiających weryfikację przyjętych hipotez w przypadku prac oryginalnych. Dyskusja musi uwzględniać aktualny stan wiedzy w zakresie stanowiącym przedmiot pracy, udokumentowany danymi z piśmiennictwa;
 • Wnioski – zwięźle sformułowane konkluzje z przeprowadzonych badań (nie powtarzaniewyników badania).
 • Podziękowanie (nie obligatoryjnie) - podkreśla wkład wszystkich osób, które pomagały w prowadzeniu badania i które nie spełniają kryteriów włączenia do zespołu Autorów, np. asystenci, technicy, kierownicy jednostek dający tylko ogólne wsparcie.

4. Tekst w pracach poglądowych:

 • Wstęp - musi być zwięzły, prezentować problem na tle aktualnego stanu wiedzy i jednoznacznie formułować cel pracy (hipotezę, pytanie badawcze);
 • Działy tekstu głównego - zależne od tematu tekstu;
 • Wnioski – podsumowujące zakończenie omawianej problematyki.

5. Wykaz piśmiennictwa - sekcja powinna zawierać wszystkie pozycje cytowane w tekście podane według kolejności cytowań, a nie w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. W tekście pracy należy zaznaczyć właściwą pozycję piśmiennictwa poprzez podanie numeru w nawiasie kwadratowym,
po zakończeniu zdania, w którym przytaczane są właściwe pozycje.
Należy zachować poniżej podany format:

 • dla artykułów z czasopism (należy stosować skróty tytułów czasopism w/g Index Medicus;dla każdej pozycji należy podać rok publikacji, numer tomu, numery pierwszej i ostatniejstrony), np.: Samet J.M.: A historical and epidemiologic perspective on respiratory symptomsquestionnaires. Am J Epidemiol 1978; 108: 435-445;
 • dla pozycji książkowych po tytule pozycji należy podać nazwę wydawnictwa, miejsce, rokwydania i stronę lub strony, np.: Cotes J.E.: Lung Function. Assessment and Application in Medicine. Fifth Ed. Blackwell 3, Scientific Publications, Oxford 1993: 445.
 • dla rozdziałów i artykułów w książkach należy podać autora i tytuł rozdziału oraz dalej jak dla pozycji książkowych, np.: Balmes J.R.: Outdoor air pollution (w:) Harber P., Schenker M.B., Balmes J.R. (ed.): Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby-Year Book, Inc., St.Louis 1996: 808-826. 

Prosimy o podawanie maksymalnie trzech pierwszych Autorów cytowanej pracy, a następnie skrót - „i wsp.”. Wykaz nie powinien przekraczać 30 w przypadku prac poglądowych i oryginalnych, a w pracach kazuistycznych 15 pozycji.
:: Copyright © 2011 Medycyna Środowiskowa ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.